36. Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Dozwolone do 21 / Upto21

26-28 września 2019 | Warszawa

Wstęp wolny

Regulamin

1. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL DOZWOLONE DO 21 / UPTO21 (zwany dalej „Festiwalem”) odbędzie się w dniach 26.09.2019 - 28.09.2018 roku.

2. Do udziału w Festiwalu zapraszamy twórców filmowych, którzy w momencie realizacji filmu nie ukończyli 21 lat.

3. Do udziału w Konkursach nie będą dopuszczone filmy wyprodukowane przed 01 stycznia 2017 roku.

4. Festiwal ma charakter międzynarodowy. W Festiwalu mogą brać udział filmy zarówno zrealizowane na terytorium Polski jak i poza granicami kraju

5. Do udziału w Festiwalu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice, zarejestrowane na nośniku i w formacie mini DV lub DVD. Istnieje możliwość emisji filmów w systemie Mini DV i DV lub DVD w formacie umożliwiającym projekcję ze stacjonarnego odtwarzacza DVD.

6. Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać osoby indywidualne ( zwane dalej „Uczestnikami”) lub zespoły osób, dokonujące zgłoszenia jako jeden Uczestnik (zbiorowy), które w momencie realizacji filmu nie ukończyły 21 lat.

7. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnym nośniku i opatrzony informacją podającą:
a) tytuł,
b) czas trwania,
c) format obrazu,
d) nazwisko autora,
e) kontakt e-mail i numer telefonu

8. W Festiwalu mogą wziąć udział filmy fabularne, dokumentalne, animacje oraz utwory audiowizualne reprezentujące wszelkie gatunki filmowe, których czas trwania nie przekracza 30 minut. Tematyka filmów jest dowolna.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania filmów biorących udział w pokazach konkursowych, dlatego nadesłane filmy nie mogą być zabezpieczone przed przegrywaniem.

10. Dokładnie wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA FILMU ONLINE (z 3-5 zdaniowym opisem filmu po polsku i angielsku) , po wydrukowaniu musi być własnoręcznie podpisany i wraz z kopią filmu w formacie DVD lub Blu-Ray oraz z kadrem z filmu (zdjęcie w wersji cyfrowej, format JPG - 300 DPI; nagrane na nośniku), należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

11. Filmy polskie i pochodzące z krajów nieanglojęzycznych, powinny posiadać napisy w języku angielskim na kopii projekcyjnej bądź dostarczone z angielską listą dialogową w wersji cyfrowej.

12. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku, autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie, precyzujące sytuację prawną filmu.

13. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne. Autor zgłaszając film wyraża zgodę na jego prezentację podczas projekcji konkursowych, emisję i reemisję w stacjach telewizyjnych i Internecie oraz publiczne prezentacje w ramach promocji MFF “Dozwolone do 21”.

14. Termin nadsyłania filmów upływa z dniem 20 lipca 2019 roku.

Filmy wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać na adres:

Biblioteka Publiczna im. St. Staszica
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Romaszewskiego 19
01-874 Warszawa
Z dopiskiem 36. MFF “Dozwolone do 21"

15. Każdy film nadesłany na Festiwal zostanie oceniony przez Komisję Kwalifikacyjną, która dokona wyboru filmów do udziału w projekcjach festiwalowych. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i niewymagające uzasadnienia. Lista filmów dopuszczonych do konkursu dostępna będzie na stronie Festiwalu najpóźniej do 24 sierpnia 2019 roku.

16. Filmy konkursowe oceni profesjonalne jury w trakcie trwania festiwalu, podczas pokazów konkursowych w dniach 26-27.09.2019 r. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 września 2019 roku.

17. Nagrody rzeczowe i finansowe, ufundowane przez organizatorów i sponsorów, otrzymują autorzy filmów wyróżnionych, obecni na MFF „Dozwolone do 21". Nieobecni autorzy nagrodzonych filmów otrzymają tylko nagrody honorowe, dyplom. W uzasadnionych przypadkach, autor może wydelegować osobę reprezentującą go podczas gali wręczania nagród. Informacja na piśmie (fax lub mail), powinna znaleźć się u organizatora najpóźniej do dnia 10 września 2019 roku. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji od autora filmu, organizator uzna go za nieobecnego.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozostawienia nadesłanej kopii filmu w archiwum Festiwalu oraz wykorzystania jej w celach niekomercyjnych, tj. do promocji MFF DOZWOLONE DO 21/ UPTO21

19. Termin zgłoszenia osobistego udziału i przyjazdu na Festiwal upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

20. Podpisanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez Bibliotekę Publiczną im. St. Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i Federację Niezależnych Twórców Filmowych, w celu promocji MFF „Dozwolone do 21" (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz. 833).

21. Organizatorzy nie odsyłają kopii filmów zgłoszonych na Festiwal DOZWOLONE DO 21/ UPTO21.

22. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałych z przyczyn od nich niezależnych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nośnika, na którym znajduję się film zgłoszony do projekcji konkursowych, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nie emitowania filmu podczas pokazów.

23. Dyrektor Festiwalu ma decydujący głos w sprawach spornych, nie objętych regulaminem lub wymagających dodatkowej interpretacji.

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela biuro organizacyjne: KONTAKT

Zgłoś swój film do kolejnej edycji festiwalu:

Pokazy festiwalowe odbędą się w 10 dzielnicach Warszawy:

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury